Politika kvality

 • Zákazník zohráva v našom podnikaní spoločnosti kľúčovú úlohu.
 • Podnikateľskú činnosť vykonávať v súlade s právnymi normami, predpismi a ďalšími požiadavkami, ktoré sú pre spoločnosť záväzné.
 • Zamestnanci LEMA Group s.r.o. sú najpodstatnejším zdrojom a predstavujú najväčšiu hodnotu firmy. Preto vytvárame podmienky na zvyšovanie povedomia všetkých zamestnancov pravidelným školením o najlepších postupoch zabezpečovania kvality a princípoch ochrany životného prostredia.
 • Tímová spolupráca je základom nášho úspechu;
 • Aktívne sledujeme trh, jeho vývoj a dynamicky sa mu prispôsobujeme;
 • Budujeme korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy s partnermi doma aj v zahraničí;
 • Vážime si svoju konkurenciu, lebo nám pomáha v raste;
 • Využívame moderné prostriedky pre výkon podnikateľskej činnosti a nebránime sa zmenám;
 • Vytvárame image spoločnosti LEMA Group s.r.o. ako dynamickej firmy poskytujúcej realizáciu kvalitných a komplexných služieb pri predaji tovarov a poskytovaní služieb;
 • Prijímaním a realizáciou environmentálnych programov sa zaväzujeme minimalizovať znečisťovanie životného prostredia vo všetkých činnostiach.
 • Zvyšovanie kvality a produktivity práce je naša cesta k dobrým výsledkom;
 • Na trvalom zlepšovaní efektívnosti, environmentálneho správania sa a zvyšovaní výkonnosti sa podieľa každý zamestnanec spoločnosti LEMA Group s.r.o..